AIA VITALITY ĐỒNG HÀNH CÙNG KHÁCH HÀNG TRÊN APP AIA ONE

20.10.23

Trường hợp Khách hàng/CVTV AIA Việt Nam cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

  • Thông tin liên quan đến Hợp đồng Bảo hiểm: 028 3812 2777 hoặc email: vn.customer@aia.com.
  • Thông tin liên quan đến Chương trình Vitality: 028 3811 2525 hoặc email: vn.vitality@aia.com.

                    Chia sẻ: