Thông tin lưu ý trước khi tham gia huấn luyện NLP 2022

24.02.22

Các anh chị tham gia Khoá huấn luyện NLP – Biến điều không thể thành có thể, vui lòng tham khảo các Thông tin lưu ý trước khi tham gia huấn luyện.
– Dành cho CVTV Miền Bắc Trung Bộ: https://tinhhoa-aia.com.vn/files/danh-cho-cvtv-mien-bac-trung-bo/
– Dành cho CVTV Miền Trung & exchange Đà Nẵng, Nha Tranghttps://tinhhoa-aia.com.vn/files/danh-cho-cvtv-mien-trung-exchange-da-nang-nha-trang/
– Dành cho CVTV Miền Nam, HCM, exchange miền Nam & nest: https://tinhhoa-aia.com.vn/files/danh-cho-cvtv-mien-nam-hcm-exchange-mien-nam-nest/
– Dành cho CVTV Miền Bắc, exchange miền Bắc & nest Hà Nội: https://tinhhoa-aia.com.vn/files/danh-cho-cvtv-mien-bac-exchange-mien-bac-nest-ha-noi/
                  Chia sẻ: