Thử thách: CÙNG THIÊN SỨ AIA – MẠNH MẼ BẢO VỆ VẠN SỰ VÔ LO

21.03.22

Video clip thông tin chương trình và hướng dẫn tư vấn khách hàng:

KẾT QUẢ THỬ THÁCH

Tuần 1: 22/03 – 28/03

Khu vực Hà Nội

Khu vực Miền Bắc

Khu vực Bắc Trung Bộ

Khu vực Miền Trung

Khu vực Miền Nam & HCM

Khu vực exchange Miền Nam

Khu vực exchange Miền Bắc

Kênh nest

Tuần 2: 29/03 – 04/04

Kênh nest

Khu vực Miền Bắc

Khu vực Bắc Trung Bộ

Khu vực Miền Trung

Khu vực exchange Miền Bắc

Khu vực exchange Miền Nam

Khu vực Hà Nội

Tuần 3: 05/04 – 11/04

Kênh nest 

Khu vực Miền Bắc

Khu vực Bắc Trung Bộ

Khu vực Miền Nam & HCM

Khu vực Miền Trung

Khu vực exchange Miền Bắc

Khu vực exchange Miền Nam

Khu vực Miền Hà Nội

Tuần 4: 11/04 – 18/04

Khu vực Miền Trung

Khu vực exchange Miền Bắc
Khu vực exchange Miền Nam
Khu vực Miền Hà Nội
Kênh nest
Khu vực Miền Bắc
Khu vực Bắc Trung Bộ
Khu vực Miền Nam & HCM

Tuần 5: 19/04 – 25/04

Khu vực Miền Trung

Khu vực exchange Miền Bắc

Khu vực exchange Miền Nam

Khu vực Miền Hà Nội

Kênh nest

Khu vực Miền Bắc

Khu vực Miền Bắc Trung Bộ

Khu vực Miền Nam & HCM

Tuần 6: 26/04 – 03/05

Khu vực Miền Trung

Khu vực exchange Miền Bắc

Khu vực exchange Miền Nam

Khu vực Miền Hà Nội

Kênh nest

Khu vực Miền Bắc

Khu vực Bắc Trung Bộ

Khu vực Miền Nam & HCM

Tuần 7: 03/05 – 09/05

Khu vực Miền Trung

Khu vực exchange Miền Bắc

Khu vực exchange Miền Nam

Khu vực Miền Hà Nội

Kênh nest

Khu vực Miền Bắc

Khu vực Miền Bắc Trung Bộ

Khu vực Miền Nam & HCM

Tuần 7: 09/05 – 16/05

Khu vực Miền Trung

Khu vực exchange Miền Bắc

Khu vực exchange Miền Nam

Khu vực Hà Nội

Kênh nest

Khu vực Miền Bắc

Khu vực Bắc Trung Bộ

Khu vực Miền Nam & HCM

Tuần 8: 17/05 – 23/05

Khu vực Miền Trung

Khu vực exchange Miền Bắc

Khu vực exchange Miền Nam

Khu vực Miền Hà Nội

Kênh nest

Khu vực Miền Bắc

Khu vực Miền Bắc Trung Bộ

Khu vực Miền Nam & HCM

Tuần 9: 24/05 – 31/05

Khu vực Miền Trung

Khu vực exchange Miền Bắc

Khu vực exchange Miền Nam

Khu vực Hà Nội

Kênh nest

Khu vực Miền Bắc

Khu vực Bắc Trung Bộ

Khu vực Miền Nam – HCM

(Kết quả thử thách từng chặng sẽ được cập nhật tiếp theo bên dưới)

CHIA SẺ KINH NGHIỆM TỪ NHỮNG THIÊN SỨ THÀNH CÔNG

Chị Nguyễn Thị Bình – GA Hà Nội 4

Chị Nguyễn Thị Hoài Thương – exchange Vinh

Chị Bùi Thị Ánh Nguyệt – GA Hải Phòng 9

Chị Hoàng Thu Lành – exchange Hà Nội 2

Chị Nguyễn Thị Hà My – exchange Đà Nẵng

Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm – GA Nghệ An 2

Chị Phạm Thị Lan – GA Hưng Yên 3

Chị Trần Thị Dung – GA Nghệ An 2

Chị Đặng Trần Thùy Dung GA Đăklak 6


  1. Cẩm nang thông tin sử dụng dành cho Đại Lý: https://tinhhoa-aia.com.vn/du-an-cong-dong-manh-me-bao-ve-van-su-vo-lo/
  2. Cẩm nang chương trình dành cho Khách Hàng: https://tinhhoa-aia.com.vn/wp-content/uploads/2022/03/FREEHI-Cam-nang-cho-KH-file-view.pdf
  3. Tổng hợp nội dung để Đại lý sử dụng chia sẻ trên MXH (Team MKT sẽ cập nhật 2-3 post/tuần vào folder này): https://drive.google.com/drive/folders/1H84lbSP_Kwfxi67I9oWivsv1hQigKmTF
                    Chia sẻ: