TẠO NỀN TẢNG

27.04.23

Đào tạo kiến thức về sản phẩm, kỹ năng tiếp cận khách hàng và khơi gợi nhu cầu, kỹ năng xử lý từ chối…

                    Chia sẻ: