Ý TƯỞNG BÁN HÀNG KỲ 4: CÂY VIẾT & KHẨU SÚNG

03.10.20

Thực ra, hàng ngày luôn có 04 tên cướp đi loanh quanh để đe dọa và cướp gia đình của bạn. 04 tên cướp đó có tên là
1. Tàn tật
2. Bịnh hiểm nghèo
3. Chết sớm và
4. Tai nạn.
Để chống lại 04 tên cướp đó,bạn không cần dùng súng. Chỉ cần cây viết và tinh yêu thương dành cho gia đình. Bạn chỉ cần ký vào đây. Cả gia đình mình sẽ được bảo vệ.

                  Chia sẻ: