CẬP NHẬT QUAN TRỌNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA THÊM MỘT HỢP ĐỒNG NĂM 2019

20.10.19

  1. Mở rộng tối đa phạm vi khách hàng hiện hữu
  2. Các chương trình riêng để chăm sóc khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng
Vui lòng xem thêm tại mục Memo, chọn Cập nhật 22/05/2019

                    Chia sẻ: